Jonavos Justino Vareikio progimnazijos
Mokinių tarybos veiklos programa
2016–2017 m. m.

Tikslai ir uždaviniai:

  • Suvienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, popamokinėje veikloje.

  • Skatinti mokinių iniciatyvą, savarankiškumą, kūrybiškumą.

  • Padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines bendravimo, mokymosi ir kitas problemas.

  • Į mokylkos savivaldos veiklą įtraukti jaunesnių klasių mokinius.

  • Atstovauti mokinių interesus mokyklos veikloje.

Eil. nr.

Temos pavadinimas

Data

1.

Mokinių tarybos darbo plano sudarymas, taisyklių sukūrimas.

09 mėn.

2.

Mokytojų dienos šventės organizavimas.

10-05

3.

Pasaulinė baltosios lazdelės diena.

10-15

4.

Projekto „Kuriame Respubliką“ įgyvendinimas.

Metų eigoje

5.

„Vakaras seklyčioje“, renginys skirtas Justino Vareikio garbei.

12 mėn.

6.

Dalyvavimas akcijoje „Kalėdinė mokyklos puošyba“.

12 mėn.

7.

Spalvų savaitė.

01 mėn.

8.

Mokinių talentai.

02 mėn.

9.

Knygnešio diena, skirta Justino Vareikio veiklai paminėti.

03-16

10.

Akcija „Darom“.

04 mėn

11.

Mokinių tarybos metų veiklos aptarimas, naujos tarybos rinkimas.

05 mėn.

12.

Dalyvavimas rajono mokiniams organizuojamuose renginiuose pagal nepamokinės veiklos planą.

Metų eigoje

13.

Pagalba ir organizavimas mokyklos organizuojamuose renginiuose.

Metų eigoje

14.

Mokslo metų užbaigimas.

06 mėn.

15.

Prevencinės Olweus programos žingsnių aptarimas.

10, 04 mėn.


 Informacija atnaujinta 2017-01-05