Gerb.  mokinių tėveliai,

Jeigu Jūs norite geriau pažinti savo vaiko ugdymo/si aplinką mokykloje, kviečiame 2018 m. lapkričio 12-16 dienomis į Atvirų pamokų savaitę mokyklos bendruomenei Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje.

  1. Pagal pamokų tvarkaraštį  pasirinkite pamokas, kurias Jūs norėtumėte stebėti (galite stebėti pamokas ne tik savo vaiko klasėje).
  2. Iki lapkričio 8 d. 12 val.  telefonu ar per e-Dienyną informuokite  klasės auklėtoją, kurią savaitės dieną ir kokią pamoką Jūs norėtumėte aplankyti.

Mes pasistengsime sudaryti  jums sąlygas susipažinti su šiuolaikine pamoka, geriau pažinti ir įvertinti savo vaiko mokymosi galimybes pamokoje.

Direktorė Olga  Mediekšė

 


 

 

DĖMESIO !!!

Skelbiame mokinių, norinčių mokytis Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje

2018-2019 m.m., priėmimą.

Priimame priešmokyklinės gr. vaikus ir 1-8 kl. mokinius,

ypač laukiami 1, 5-ųjų kl. mokiniai ir priešmokyklinukai.


Prašymai priimami mokyklos raštinėje. Laukiame Jūsų.

 


 

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokiniai į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją priimami vadovaujantis priėmimo į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarkos aprašu, progimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

 


Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomojo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

 


 


 Mieli tėveliai, informuojame, kad 

Tėvų dienos vyks 
  2018-11-07 ir 2019-03-07   17.00–19.00 val. Dalykų mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose.

  Atvirų pamokų savaitė tėvams - 2018 m. lapkričio 12 - 16 d.

Klasių tėvų susirinkimai skirti mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimui:
- vaikų mokymosi kokybei gerinti;
- prevencinei veiklai;
- socialinei pedagoginei pagalbai;
- organizaciniams klausimams spręsti.

Tėvų susirinkimai vyksta pagal auklėtojų pranešimus.

Klasių tėvų aktyvo susirinkimų metu:
- tėvai supažindinami su praeitų metų mokyklos aprašu;
- metine veiklos programa, ugdymo planu;
- tėvai įtraukiami į mokyklos veiklos planavimą, įsivertinimą;
- mokomi dirbti su tėvais klasių kolektyve.


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m., patvirtinto direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-119

 


Valgiaraščiai

 


 

Mokytojų  individualių konsultacijų mokiniams grafikas

2018-2019 m. m.

I pusmetis

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kabinetas

Individualios konsultacijos

1

Jaudzemienė Irena

Lietuvių kalba

60

Trečiadieniais,

13.55-14.20

2

Kazlauskienė Loreta

Lietuvių kalba

68

Antradieniais,

13.55-14.40

3

Kizogian Diana

Lietuvių kalba

63

Pirmadienis,

13.55-14.40

4

Kloniūnienė Daivutė

Lietuvių kalba

36

Ketvirtadieniais,

13.55-14.20

5

Kuklerienė Renata

Anglų kalba

10

Trečiadieniais,

13.55-14.40

6

Arcerienė Gražina

Matematika

62

Ketvirtadieniais,

13.55-14.20

7

Nekrošienė Lina

Matematika

4

Trečiadieniais,

13.55-14.40

8

Pilipavičienė Birutė

Matematika

44

Pirmadienis,

13.00-13.45

9

Rancaitė Sigita

Matematika

44

Ketvirtadieniais,

13.55-14.20

10

Nomeikė Ilona

Gamta ir žmogus, biologija

46

Antradieniais,

13.55-14.40

11

Malinauskienė Aldona

Fizika

70

Ketvirtadieniais,

13.55-14.40

12

Jasaitienė Julija

Chemija

44

Antradieniais,

13.55-14.20

13

Kičienė Vilija

Istorija

61

Pirmadienis,

13.55-14.40

14

Stankaitenė Jūratė

Istorija

61

Trečiadieniais,

13.55-14.40

15

Macionienė Jurgita

Geografija

65

Trečiadieniais,

13.55-14.40

 


 

Informacija atnaujinta 2018-10-30