Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokiniai į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją priimami vadovaujantis priėmimo į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarkos aprašu, progimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

 


 

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomojo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

 


 


 

Mieli tėveliai, informuojame, kad 

Tėvų dienos vyks

2019-11-12  PUG, 1-5 kl. 

2019-11-14  6-8 kl. 

2019-03-07  PUG, 1-8 kl.

17.00–19.00 val. Dalykų mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose.

Klasių tėvų susirinkimai skirti mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimui:

- vaikų mokymosi kokybei gerinti;
- prevencinei veiklai;
- socialinei pedagoginei pagalbai;
- organizaciniams klausimams spręsti.

Tėvų susirinkimai vyksta pagal auklėtojų pranešimus.

Klasių tėvų aktyvo susirinkimų metu:

- tėvai supažindinami su praeitų metų mokyklos aprašu;
- metine veiklos programa, ugdymo planu;
- tėvai įtraukiami į mokyklos veiklos planavimą, įsivertinimą;
- mokomi dirbti su tėvais klasių kolektyve.

 


 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m., patvirtinto direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-119

 


 

Valgiaraščiai

 


 

Mokytojų  individualių konsultacijų mokiniams grafikas

2018-2019 m. m.

II pusmetis

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kabinetas

Individualios konsultacijos

1

Jaudzemienė Irena

Lietuvių kalba

60

Trečiadieniais,

13.55-14.20

2

Kazlauskienė Loreta

Lietuvių kalba

68

Antradieniais,

13.55-14.40

3

Kizogian Diana

Lietuvių kalba

63

Pirmadieniais,

13.55-14.40

4

Kloniūnienė Daivutė

Lietuvių kalba

36

Ketvirtadieniais,

13.55-14.20

5

Kuklerienė Renata

Anglų kalba

10

Trečiadieniais,

13.55-14.40

6

Arcerienė Gražina

Matematika

62

Ketvirtadieniais,

13.55-14.20

7

Nekrošienė Lina

Matematika

4

Trečiadieniais,

13.55-14.40

8

Pilipavičienė Birutė

Matematika

44

Pirmadieniais,

13.00-13.45

9

Rancaitė Sigita

Matematika

44

Ketvirtadieniais,

13.55-14.20

10

Nomeikė Ilona

Gamta ir žmogus, biologija

46

Pirmadieniais,

13.55-14.40

11

Malinauskienė Aldona

Fizika

70

Ketvirtadieniais,

13.55-14.40

12

Jasaitienė Julija

Chemija

44

Antradieniais,

13.55-14.20

13

Kičienė Vilija

Istorija

61

Pirmadienis,

13.55-14.40

14

Stankaitenė Jūratė

Istorija

61

Trečiadieniais,

13.55-14.40

15

Nekrašaitė Živilė

Geografija

65

Antradieniais,

13.55-14.40

 


Informacija atnaujinta 2019-09-12