Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2015-2016 ir 2016-2017 m. m.,

patvirtinto direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-111

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

6. Ugdymo organizavimas:
6.1. Ugdymo proceso trukmė 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais:

Mokslo metai

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

Pradžia

Pabaiga

Savaičių skaičius

 Mokymosi dienų skaičius

2015–2016 m. m.

PUG, 1–5

2015-09-01

2016-05-31

32

161

6–8

2015-09-01

2016-06-03

34

173

2016–2017 m. m.

PUG, 1–5

2016-09-01

2017-05-31

32

162

6–8

2016-09-01

2017-06-02

34

173

6.2. Mokykloje mokomasi  penkias dienas per savaitę;
6.3. Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas  skirstomas  pusmečiais, mokyklos direktoriaus 2009-08-24 įsakymas Nr. V-144.
6.3.1. Pusmečių datos PUG, 1–5 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

D.d sk.

2015–2016
m. m.

I pusmetis

2015-09-01

2016-01-22

87

II pusmetis

2016-01-25

2016-05-31

74

2016–2017
m. m.

I pusmetis

2016-09-01

2017-01-20

87

II pusmetis

2017-01-23

2017-05-31

75

6.3.2. Pusmečių datos mokslo metams 6–8 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

D.d sk.

2015–2016
m. m.

I pusmetis

2015-09-01

2016-01-22

87

II pusmetis

2016-01-25

2016-06-03

86

2016–2017
m. m.

I pusmetis

2016-09-01

2017-01-20

85

II pusmetis

2017-01-23

2017-06-02

86

6.4. Mokiniams skiriamos atostogos:
6.4.1. PUG, 1–8 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Atostogos

2015–2016 m. m.

2016–2017 m. m.

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

Rudens: PUG, 1–8 kl.

2015-10-26

2015-10-30

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų): PUG, 1–8 kl.

2015-12-28

2016-01-08

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos:  6–8 kl.

2016-02-15

2016-02-15

2017-02-17

2017-02-17

Pavasario (Velykų):PUG, 1–8 kl.

2016-03-21

2016-03-25

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros: PUG, 1–5 kl.

2016-06-01

2016-08-31

2017-06-01

2017-08-31

Vasaros: 6–8 kl.

2016-06-06

2016-08-31

2017-06-05

2017-08-31

6.4.2. PUG, 1–5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 ugdymosi dienų atostogos:

Mokslo metai

Atostogos

2015–2016 m. m.

2016–2017 m. m.

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

PUG, 1–5 klasių mokiniams

2016-02-15

2016-02-19

2017-02-13

2017-02-17

PUG, 1–5 kl mokiniams

2016-03-29

2016-04-05

2017-04-18

2017-04-25

6.5. PUG, 1–4 klasėse 10, o 5–8 klasėse nuo 5 iki 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai.

Veikla

2015–2016 m. m.

2016–2017 m. m.

PUG, 1–5 kl.

6–8 kl.

PUG, 1–5 kl.

6–8 kl.

Mokslo ir žinių diena                  

2015-09-01

2015-09-01

2016-09-01

2016-09-01

Europos kalbų diena                 

2015-09-25

2015-09-25

2016-09-26

2016-09-26

Sveikatingumo diena

2015-10-14 2015-10-14 2016-10-14 2016-10-14

Justino Vareikio paminėjimo šventė (2 val.)

2015-12-03 2015-12-03 2016-12-02 2016-12-02

Renginys "Nustebink šokiu"

   

2017-01-26

2017-01-26

Tarptautinė gimtosios kalbos diena            

2016-02-22

2016-02-22

2017-02-21

2017-02-21

Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena   

2016-03-15

2016-03-15

2017-03-15

2017-03-15

Ekskursijos, išvykos (2 dienos)                

2016-05 mėn.

2016-06 mėn.

2016-09 mėn.
2017-05 mėn.
2016-09 mėn.
2017-06 mėn.

Profesinio veiklinimo diena               

 

2016-06-03

   

Mokslo metų užbaigimo šventė            

2016-05-31

2016-06-03

2017-05-31

2017-06-02

Viso dienų:

8

9

9

9

6.6. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitais būdais. Pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimų trukmė: PUG, 1 kl. – 35 min., 2–8 kl. – 45 min.
6.6.1. PUG, 1–4 klasėse ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną ne ilgesnė nei 6 ugdymo valandos, 5–8 kl. – ne daugiau kaip 7 pamokos;
6.6.2. Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitaip (projektai, kūrybiniai darbai, didaktiniai žaidimai):
6.6.2.1. Ugdymo procesas gali būti skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno periodo trukmė – ne ilgesnė nei 1 val. 30 min.;
6.6.2.2. Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) PUG, 1–4 klasėse per dieną ne ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas.
6.6.3. Numatytos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Dvi pertraukos po 20 min. Visų pertraukų bendras laikas: PUG, 1–4 kl. iki 60 min., 5–8 – 75 min. per dieną.
6.6.3.1. Pamokos pradedamos 8.00 valandą.

Pamokų laikas
1.  8.00 – 8.45
2.  8.55 – 9.40
3.  9.55 – 10.40
4. 11.00 – 11.45
5. 12.05 – 12.50
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40

6.7. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.
7. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename arkeliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose mokiniai į mokyklą gali nevykti. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. Taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti PUG, 1–5 klasių mokiniai, o esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Informacija atnaujinta 2016-09-16